REGULAMIN KONKURSU

„Konkurs 20-te urodziny Biura Podróży MEDTUR”

Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem konkursu „Konkurs 20-te urodziny Biura Podróży MEDTUR”, zwanego dalej „Konkursem”, jest MEDTUR - Biuro Informacji Turystycznej, 44-300 Wodzisław Śląski, Plac Św Krzyża 2, zwany dalej „Organizatorem”.

Zasady prowadzenia Konkursu
2.1. Konkurs jest prowadzony na zasadach określonych w Regulaminie.

Zasięg terytorialny i czas trwania Konkursu
3.1. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.12.2012 roku i będzie trwał do dnia 31.07.2013 roku do godz 10:00

Uczestnicy Konkursu
4.1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej, zwane dalej „Uczestnikami”.

Zasady udziału w Konkursie
5.1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wypełnienie kuponu konkursowego, wpisane danych, zgoda na opublikowanie imienia i nazwiska, zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi.
5.2. Sposób dostarczenie kuponów: formularz na stronie www.20lat.medtur.pl,
e-mail, poczta lub osobiście do siedziby Organizatora najpozniej do dnia 31.07.2013 do godziny 10:00
5.3. Udzial w konkursie będę brać kupony, które zostały wypełnione według wzoru określonego w pkt 5.1.

Nagroda
6.1. Spośród Uczestników Konkursu, którzy prawidłowo wykonają zadanie konkursowe, Organizator wyłoni zwycięzcę konkursu. Zwycięzcą konkursu zostanie 500 osoba, która dostarczy prawidłowo wypełniony kupon konkursowy, lub 300 osoba lub 100 osoba.
6.2. Zwycięzca Konkursu otrzyma bon turystyczny o wartości 3000 pln.
6.3. Nagrody nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny.

Wydawanie Nagród
7.1. Organizator opublikuje imię i nazwisko zwyciezcy konkursu na stronie www.20lat.medtur.pl oraz na stronie www.medtur.pl oraz powiadomi e-mailem.
7.2. Nagroda może być wydana wyłącznie do rąk Uczestnika.
7.3. Uczestnik, podczas odbioru nagrody jest obowiązany okazać dokument tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) celem weryfikacji tożsamości Uczestnika.
7.4. Warunkiem wydania Uczestnikowi nagrody jest podpisanie potwierdzenia odebrania nagrody.

Zapewnienie prawidłowości prowadzenia Konkursu
8.1.Czynności związanych z zapewnieniem prawidłowości prowadzenia Konkursu dokonuje Organizator.

Dane osobowe Uczestników
9.1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu oraz na opublikowanie imienia i nazwiska na stronach: www.medtur.pl oraz www.20lat.medtur.pl
9.2. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników zgodnie z Regulaminem Konkursu, wyłącznie dla wypełnienia jego usprawiedliwionych celów związanych z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu w stosunku do jego Uczestników, w szczególności polegających na przyznaniu i wydaniu nagrody. Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora nie narusza praw i wolności osób, których dane dotyczą i będzie wykonywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Uczestnicy podają swoje dane osobowe dobrowolnie i mają prawo wglądu do nich i ich poprawiania.

Odpowiedzialność Organizatora
10.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości i opóźnienia związane z działaniem przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, informatycznych, kurierskich i Poczty Polskiej.
10.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu użycia przez osobę nieuprawnioną danych osobowych potrzebnych do wzięcia udziału w konkursie.

Postanowienia końcowe
11.1. Prawa i obowiązki związane z Konkursem określone są wyłącznie w Regulaminie oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy.
11.2. Konkurs, którego warunki zostały określone w Regulaminie nie jest loterią promocyjną ani inną grą losową, których wynik zależy od przypadku.
11.3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla miejsca zamieszkania Uczestnika.
11.4. Treść Regulaminu będzie udostępniona Uczestnikom, na stronie internetowej www.20lat.medtur.pl oraz w biurze Organizatora.
11.5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na poddanie się przepisom Regulaminu. Nagroda może zostać przyznana tylko w przypadku, jeśli jej zdobywca spełniać będzie wszystkie kryteria i obowiązki wynikające z Regulaminu Konkursu.
11.6. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póz. zm.). rzez MEDTUR - Biuro Informacji Turystycznej, 44-300 Wodzisław Śląski, Plac Św Krzyża 2 dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia zwycięzców oraz przekazania nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.

Wodzisław Śląski 29.11.2012

 
konkurs regulamin last minute TUI wydrukuj ulotkę

44-300
Wodzisław Śląski
Pl. Świętego Krzyża 2
Tel: +48  32 4560940  
Fax: +48  32 4560945

e-mail:
wo@medtur.pl

WWW.MEDTUR.PL


47-400 
Racibórz
ul.  Batorego 7
Tel: +48  32 4140980
Fax: +48  32 4140975

e-mail:
ra@medtur.pl


© Copyright MEDTUR

 

 

 

 

 

Licznik